Obligacje

Jest to papier wartościowy emitowany w serii, gdzie to emitent dokonuje stwierdzenia, że jest dłużnikiem obligatariusza, a także zobowiązuje się wobec niego do zrealizowania określonego świadczenia. Obligacja jest zaliczana do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W odróżnieniu od akcji, posiadacz danych akcji nie posiada żadnych uprawnień względem emitenta takich jak: uczestnictwo w walnych zgromadzeniach, dywidenda czy współwłasność.

Inwestorzy przez przekazanie kapitału spółce dokonują emisji obligacji. Warto wiedzieć, że obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na daną liczbę jednostek równej wielkości. Oznacza to, że przyznają takie same uprawnienia danym emisjom albo seriom obligacji. 

Podział obligacji ze względu na rodzaj emitenta

Możemy wyróżnić obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, obligacje komunalne (municypalne) emitowane przez samorządy terytorialne, a także obligacje podmiotów prawnych np. obligacje przedsiębiorstw. 

Podział obligacji ze względu na okres do wykupu

Okresem do wykupu nazywamy liczbę rat, w których dany emitent zobowiązuje się do wywiązania z obowiązków nałożonych na niego przez obligację. Z kolei data wykupu oznacza termin, kiedy dany dług przestaje istnieć, ponieważ obligacja została wykupiona przez emitenta.

Wyróżniamy następujące obligacje z okresem wykupu: obligacje krótkoterminowe (do 1 roku), obligacje średnioterminowe (od 1 do 5 lat), obligacje długoterminowe (powyżej 5 lat), obligacje wieczyste (nigdy nie są wykupywane, z kolei ich posiadacz otrzymuje nieograniczony strumień odsetek, zwany rentą wieczystą). 

Podział obligacji ze względu na wartość sprzedaży

Model wyceny obligacji pozwala na trzy możliwości kształtowania się ceny obligacji, przed dniem jej wykupu. Możemy wyróżnić następujące typy obligacji biorąc pod uwagę cenę sprzedaży: obligacja sprzedawana w cenie normalnej, obligacja z dyskontem (nazywana również dyskontową), obligacja z premią (wartość stopy zwrotu w danym terminie do wykupu jest mniejsza niż stopa kuponu).

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *