Czym jest deficyt budżetowy?

Deficyt budżetowy jest terminem dotyczącym finansów zarówno osób fizycznych, przedsiębiorców i ich firm jak i państwa. Jest to termin często stosowany, dlatego też warto znać jego definicję. Deficyt budżetowy jest najczęściej podawany w przypadku stanu finansów państwa.

Deficyt następuje w sytuacji, gdy we wskazanej instytucji następuje dochodzi do przewyższenia wydatków nad dochodami podmiotu(w konkretnym okresie rozliczeniowym). Według ekspertów można wyróżnić aż trzy typy deficytów takich jak:

  • rzeczywisty(faktyczna różnica między wydatkami i dochodami);
  • strukturalny(dochody i wydatki są wykonywan przy kompletnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki);
  • cykliczny(następuje przy wpływie cyklu koniunkturalnego na dochody i wydatki- brak pełnego wykorzystania czynników wytwórczych).

Ważne są także czynniki, które mają wpływ na powstanie deficytu budżetowego. Do czynników tych należy zaliczyć:

  • wzrost wydatków budżetowych(np. rozbudowana administracja państwowa);
  • zbyt małe dochody przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydatków;
  • wzrost wydatków i jednoczesne zmniejszanie podatków.

Warto również poznać źródła finansowania deficytu takie jak nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, pożyczki, kredyty, a także emisja papierów wartościowych czy pieniądza. Rozmiar deficytu budżetowego nie określa charakteru polityki fiskalnej państwa. Przy pojawieniu się deficytu budżetowego podmioty mają możliwość sprzedaży majątku będącego w ich władaniu, podniesienie podatków czy opłat, ograniczenie wydatków czy inflacja(ukryta forma opodatkowania).

W przypadku państw deficyt budżetowy jest zazwyczaj zakładany na poziomie kilku procent(ale nie więcej niż 5%). Z kolei państwa, które dążą do wejścia do strefy Euro są zobowiązane posiadać deficyt finansów publicznych(w tym budżetu) poniżej 3% PKB. W przypadku Polski minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapowiada, że najważniejsze jest, aby środki były na cele społeczne, a dalszym celem jest całkowita likwidacja deficytu. Wobec aktualnych założeń rządu deficyt budżetowy powinien wynieść ok. 59,3 mld zł.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *